Zelf een dienst maken

Wie een oecumenische Taizé-groep op wil zetten in zijn eigen stad of dorp, vanuit zijn eigen parochie of protestantse gemeente, doet er verstandig aan een groepje oecumenisch denkende mensen te zoeken dat met elkaar de kar wil trekken. Elke groep doet dat weer op zijn eigen manier. Als start is het raadzaam een trekkersgroep te maken van bijvoorbeeld drie tot vier katholieken en een zelfde aantal protestanten.

De Zandvoortse Taizé-werkgroep, onderdeel van de Lokale Raad van Kerken, houdt elke maand een dienst op de eerste vrijdagavond van de maand van 19.30-20.00 uur (inzingen 19.00 uur onder leiding van ervaren zangers). De dienst wordt voorbereid bij een van de werkgroepsleden thuis. De werkgroep bestaat uit vijf of zes mensen van 30 tot 70. Ze zijn r.-k. en protestant en komen anderhalve tot tweeënhalve week van tevoren bij elkaar.

De structuur van die voorbereidingsbijeenkomsten is simpel. Men begint met het samen zingen van een Taizé-lied, dat door de gastheer of -vrouw wordt voorgesteld. Dat werkt zeer verbroederend. Doorgaans wordt dat ook het openingslied van de dienst.

Vervolgens wordt de dagtekst op http://www.taize.fr/nl_article158.html voorgelezen. Deze bijbeltekst is door een van de leden een dag of vier, vijf van tevoren per e-mail naar alle werkgroepsleden toegestuurd met wat achtergronden over de schrijver van de tekst. Tijdens de bijeenkomst vertelt iedereen welke link men ziet met de actuele werkelijkheid van zijn eigen leven. Dat brainstormen leidt vaak tot een thema, dat in de loop van de avond nog kan veranderen.

Zelf gebeden maken of ‘grutten’ bij anderen

De volgende stap is dat aan de hand van de brainstormsessie zelf teksten en gebeden worden gemaakt, uit boeken gehaald of van internet geplukt. Iedereen heeft inmiddels een arsenaal aan teksten thuis, neemt soms wat mee of bedenkt zelf iets.

Bruikbare boeken zijn ´Recht uit het hart`, woorden voor bezinning en viering verzameld door Kees Harte, Uitgever Gooi en Sticht, ISBN 90 304 0201 6. Ook bruikbaar is ´Voorbij de woorden` van Erich Kaniok ISBN 978 90 5670 172 7 bij uitgeverij Asoka. Verder zijn bruikbaar de vele verhalenkaarten die te verkrijgen zijn bij www.zinnigeverhalen.nl en een deel van de teksten en verhalen in de Liturgische Postdoos ‘Iemand lieven is geloven‘, een bundel die via Google gemakkelijk is te downloaden in PDF.

Uit een arsenaal van inmiddels 78 Taizé-liederen wordt vervolgens gekozen welk lied thematisch het best past op een bepaalde plek in de dienst. Aan het eind van elke bijeenkomst worden de taken verdeeld. Iemand schrijft en mailt persberichtjes voor de plaatselijke en regionale krant, een ander maakt de affiches (A3) voor in dorp, wijk of stad en hangt ze op en iemand maakt een liturgie (zie voorbeeld hieronder).

De liturgie wordt een week van tevoren aan de mensen gemaild die elke maand komen of hun mailadres hebben achtergelaten om zo op de hoogte te blijven van wat er speelt. Zo kunnen ze vast zien welke liederen aan de beurt zijn en ze eventueel vast oefenen op de pagina Gebed-liederen op www.taize.fr/nl. Daar vind je tekst én een zanglijn via een synthesizergeluid.

Inrichting ruimte van belang voor de sfeer

Voor de inrichting van de ruimte waarin de dienst of viering wordt gehouden, zijn meerdere ideeën mogelijk. Van belang voor een sfeer, waarin kaarsen tot hun recht komen, is het handig niet te veel elektrisch licht te laten branden. Stemmig is een icoon of icoonposter centraal te zetten met wat waxinelichtjes of kaarsen er omheen.

Op de site http://www.kerkboek.nl/ zijn meerdere Taizé-­icoonposters te krijgen om als focus dienst te doen. Een geschikte poster is de Vierge de Taizé (zie inzet). Deze meet 50 bij 70 en is prima op karton te plakken. Net een echte icoon. De poster kost 7,50 euro en de bezorgkosten 1,50 euro. Bij een doorsnee Chinese winkel zijn houten standaards te koop waarin je de poster met de kartonnen achterkant rechtop in kunt zetten.

Wie overweegt een plaatselijke groep op te zetten en er met bovenstaande aanwijzingen onvoldoende uitkomt, kan mailen met versteege45@zonnet.nl of info@deopreghte.nl.

Voorbeeld van een Taizé-dienst

Thema: Wie neemt het op voor wie?

Gong en openingslied: 21 Mon âme se repose (Mijn ziel verstilt in rust en vrede)

Openingstekst en -gebed: Mijn mens, mijn geliefde mens: gemarteld, vermoord!

Lied: 37 Aber du weisst den Weg für mich (U weet de weg voor mij)

Tekst: Het leven geven

Lied: 27 Heel het duister is vol van luister (La ténebre n’est point ténebre)

Lezing uit het boek Jesaja (53 vers 6 tot en met 12):

Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden, om de zonden van mijn volk werd hij geslagen. Hij kreeg een graf bij misdadigers, zijn laatste rustplaats was bij de rijken; toch had hij nooit enig onrecht begaan, nooit bedrieglijke taal gesproken. Maar de HEER wilde hem breken, hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld, om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde. Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht, hij neemt hun wandaden op zich. Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen en zal hij met machtigen delen in de buit, omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op.

Laten wij deze woorden in stilte overdenken.

Stilte

Voorbeden: afgewisseld met 3 Alleluja

Laten wij nu bidden het gebed dat Jezus ons heeft geleerd (versie NBV):

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.

Vredesgroet

Lied: 19 Bless the Lord (Prijs de Heer mijn ziel)

Slotgebed: Maak ons tot mensen die van harte goed doen!

Slotlied: 31 Magnificat (Brengt dank aan de Heer want Hij is goed)

Gong en collecte:

 

Wie dat wil , kan met elkaar napraten. Er is koffie of thee. De volgende dienst is (voor Zandvoort) in de Agathakerk of in de protestantse kerk op die of die datum. De collecte is ter bestrijding van de onkosten. De agenda staat steeds op www.taize-noord-holland.com. Wie gebed voor iets wil vragen (familie, vrienden, relatie of wereldsituatie) kan dit mailen naar taize@live.nl. De gebeden worden geanonimiseerd in de voorbeden opgenomen.