Uithoorn

Taizé-vieringen in Uithoorn

De Taizé-vieringen in Uithoorn zijn al een groot aantal jaren drie tot vier keer per jaar gehouden door de Protestantse Gemeente Uithoorn in de Thamerkerk. Deze vieringen werden verzorgd door een voorbereidingsgroep vanuit die gemeente. Het Jongerenkoor Debuut van de r.-k. parochie Emmaüs verleende één keer per jaar medewerking aan die vieringen.

In 2006 is door de Emmaüsparochie en de Protestantse Gemeente Uithoorn  geprobeerd te komen tot maandelijkse vieringen. Dat bleek een iets te ambitieus plan. De Protestantse Gemeente Uithoorn organiseert nu drie Taizé-vieringen per jaar in de Thamerkerk en de Emmaüsparochie vult dat aan met drie tot vier vieringen, afhankelijk van de mogelijkheden.

Enkele koorleden van Middenkoor Ackoord van de Emmaüsparochie organiseren een paar keer per jaar een Taizé-viering. Zie voor meer informatie over het Ackoordwww.emmaus-uithoorn.nl doorklikken via werkvelden en liturgie naar Ackoord.

In de goede week willen we, net als vorig jaar, een Taizé-viering organiseren rond het lijden van Christus. Deze wordt georganiseerd door twee leden van Ackoord en een lid van het parochiebestuur. (Zie ook de agenda.)

We lezen steeds een paar verzen uit het evangelie , waarbij het lijden van Jezus duide­lijk wordt en het Licht lijkt uit te gaan. Aansluitend is er een korte meditatie en stilte, voor eigen overwegingen. Dan zingen we samen, biddend. Aan het eind van de viering spreken wij het vertrou­wen uit dat het Licht nooit helemaal uit zal gaan: De Heer Zelf is ons Licht en ons Leven. Iedereen is welkom!

Wanneer wij proberen de gemeenschap met God in woorden uit te drukken, gaat dat snel ons verstand te boven. Maar in de diepte van de mens bidt Christus door de Heilige Geest meer dan wij vermoeden. Gods stem zwijgt niet, maar God wil zich nooit opdringen. Dikwijls laat Zijn stem zich slechts horen in een fluistering, in een ademtocht van stilte. Stil zijn in Zijn aanwezigheid, om Zijn Geest te ontvangen, is bidden!

 

 

Informatie: Marian Vermaas ( marian.vermaas@kpnplanet.nl)