Zandvoort

Werkgroep Taizé Zandvoort

In Zandvoort worden sinds februari 2007 om de vier weken Taizédiensten gehouden. Deze samenkomsten, steeds op de vrijdagavond, vinden plaats afwisselend in de Protestantse Kerk aan het Kerkplein en in de r.-k. Agathakerk aan de Grote Krocht. De organisatie is in handen van een groepje oecumenisch gezinde Zandvoorters, dat de dienst voorbereidt onder auspiciën van de Lokale Raad van Kerken in Zandvoort.

Bij een van de mensen van de werkgroep thuis wordt met elkaar nagedacht over de dagtekst op www.taize.fr/nl voor de datum van de dienst. Vanuit de tekst wordt een thema gekozen en daarbij enkele teksten gezocht of zelf geschreven. De teksten en gebeden worden vervolgens gelardeerd met zes- á zeven Taizéliederen.

Vast element in Zandvoort is steeds het inzingen. Een half uur voor de dienst, die steevast om half acht begint, wordt begonnen met het doornemen van de voor de dienst gekozen liederen. Dat gebeurt steeds meerstemmig onder leiding van mensen die daar ervaring mee hebben. De bezoekers blijken deze opzet te waarderen want aan het inzingen doen vaak meerdere mensen mensen mee. Na de dienst is gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Vaak wordt met elkaar nagepraat over het thema en hoe een en ander is uitgewerkt.

NB Wie tijdens de dienst gebed wil voor iets dat hem/haar persoonlijk raakt (een ziek familielid of vriend, een moeizame relatie of een examen), stuur een toelichting naar taize@live.nl en tijdens de voorbede zal hier geanonimiseerd aandacht aan worden besteed.

Contactpersonen: Jan Peter Versteege  (versteege45@gmail.com)

Voorbeeldliturgie in Zandvoort

‘Niet van brood alleen’

Gong en openingslied: 26 Als alles duister is (Dans nos obscurités)

Openingstekst en gebed: Maar van wat dan wel?

Lied: 22 In de Heer (Al myn hope)

Tekst: Durven we het leven aan?

Lied: Abide with me (duet muziek William H. Monk

en woorden Henry F. Lyte; bew. Sally DeFord)

Lezing uit Lucas 4:1-13

Laten wij deze woorden in stilte overdenken.

Stilte

 Voorbeden: afgewisseld met 3 Allelujah (Ik jubel het uit), daarna gelegenheid een kaarsje aan te steken.

Laten wij nu bidden het gebed dat Jezus ons heeft geleerd (versie NBV):

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.

Vredesgroet

Lied: 27 Heel het duister is vol van luister (La ténèbre n’est point ténèbre)

Slottekst en -gebed

Slotlied: 36 Jezus, u bent het licht (Jesu, le Christ, lumière intérieure)

Gong en collecte:

 

Er is koffie of thee. De collecte is voor de kosten van de dienst. De volgende Taizé-bijeenkomst is in r.-k. Agathakerk. Voorbeden voor personen of situaties graag naar  taizezandvoort@gmail.com.