Wij bidden voor…

Bezoekers van deze site kunnen via mail maar ook anderszins ons gezamenlijk gebed vragen. We willen die gebeden, die we deels in onze diensten in Zandvoort uitspreken als voorbeden, delen met andere Taizé-groepen. Zo kan iedereen in Noord-Holland (en daarbuiten), deze intenties opnemen in zijn eigen al dan niet periodieke ochtend- of avondgebed. De gebeden kunnen worden gestuurd naar taize@live.nl of versteege45@gmail.com

Andere groepen op deze site worden uitdrukkelijk uitgenodigd ook hun voorbeden met ons en elkaar te delen. Het is wellicht een mooi idee dat we op momenten dat we even niets te doen hebben, voor elkaar kunnen en mogen bidden. En mogelijkerwijs kunnen we elkaar inspireren tot gebeden, die we vervolgens weer in onze eigen diensten kunnen gebruiken!

Maart 2023 Zandvoort

God, wij bidden, zoals we hier bij elkaar zijn, vandaag speciaal voor vrede in de wereld, dat landen en grootmachten leren verdraagzamer te worden en elkaars positieve kanten te zien in plaats van steeds maar weer  tegenstellingen te benadrukken. We beseffen dat we dat ook in het klein moeten doen ten opzichte van elkaar. Wilt u ons daarbij helpen ons uw Geest sturen?

Laat ons zingend bidden

Wij dragen onze gebeden op aan u, God. Dat we vandaag in de aanloop naar Pasen, het feest van het licht,  onze band met u mogen versterken en met u kunnen delen wat ons bezwaart. We bidden ook vandaag dat mensen en volken met uw hulp elkaar beter leren verstaan. Denk alleen maar aan de relatie tussen Rusland en Oekraïne en de moeizame dialoog tussen Israëli’s en Palestijnen.

Laat ons zingend bidden

We danken U voor allen die zich toegewijd hebben aan de noden van hun medemens: in de Derde Wereld missionarissen, zendelingen, verpleegkundigen, ontwikkelingshelpers, doktoren, maar ook voor onze eigen voorgangers, onze dominees, priesters en andere pastores, dat ze moed en kracht voelen om ons gewone stervelingen een handje te helpen en wat geduld te laten voelen met ons leerproces.

Laat ons zingend bidden

We bidden vandaag andermaal voor onze overledenen en zieken. Dat de achterblijvers en de familie en vrienden van deze mensen niet bij de pakken neerzitten, maar erkenning krijgen voor hun gevoelens, zodat ze weer verder kunnen met hun leven. We bidden ook voor de mensen die het moeilijk vinden om naast tegenslagen ook te kijken naar de positieve kanten van de schepping. Dat ze kunnen genieten van de natuur en van positief nieuws op TV en in de media.

Laten wij zingend bidden

We bidden ook om respect en dankbaarheid voor uw Schepping, voor de natuur, de flora en de fauna. Help ons goede rentmeesters te zijn om onze erfgenamen een schonere wereld na te laten. Want omdat veel mensen dingen goedkoop willen hebben, komt duurzaamheid nog wel eens onder druk te staan. Help ons – consumenten en producenten – in een gezond evenwicht te werken aan onze nalatenschap richting volgende generaties.

Laat ons zingend bidden.

God, eeuwige, in ons hart leven nog vele wensen voor onze dierbaren, voor situaties waar we het moeilijk mee hebben. . Laat ons in de stilte van ons hart die noemen of hardop zeggen. Dank u voor uw hulp en bijstand. We gaan in elk geval een kaarsje opsteken voor de Oekraïeners in onze dorp, dat ze de moed niet laten zakken maar blijven hopen dat uit de ellende weer iets moois tevoorschijn komt.

Mei 2021 Hoofddorp

God, Schepper van hemel en aarde die aanwezig bent in heel het universum en in het kleinste van Uw schepselen, U die al wat bestaat met tederheid omgeeft, stort over ons de kracht van Uw liefde uit opdat wij het leven en de schoonheid zouden beschermen. Dompel ons onder in vrede opdat wij als broeders en zusters zouden leven zonder iemand schade te berokkenen.

O God van de armen, help ons de ontrechten te hulp te komen en degenen die op deze aarde vergeten worden en in Uw ogen zo veel waarde hebben. Goede God, genees ons leven, opdat wij beschermers zouden zijn van de wereld en geen roofdieren, opdat wij schoonheid zouden zaaien en geen vervuiling noch vernieling. Raak de harten van hen die alleen winst nastreven ten koste van de aarde en de armen. Leer ons de waarde van ieder ding te ontdekken, met bewondering te beschouwen, te erkennen dat wij ten diepste één zijn met alle schepselen op onze weg naar Uw oneindig licht.

God van liefde, schenk ons hoop, schenk vooral de jongeren hoop, zij die zo veel problemen op zich af zien komen en die in deze pandemie zo veel hebben moeten inleveren. Dat we samen blijven zoeken naar en bouwen aan hoop. Schenk iedereen die verantwoordelijkheid draagt in de politiek, in de economie, in de maatschappij, wijsheid en moed om de keuze te maken die moeten worden gemaakt. Dank U omdat Gij alle dagen met ons bent. Ondersteun ons, zo bidden wij U, in onze strijd voor gerechtigheid, liefde en vrede.

Maart 2021 Zandvoort

Liefdevolle God.

Met onze ogen gericht op Jezus bidden wij U in geloof om steun voor mensen die zijn vastgelopen in hun leven om zorg voor prostituees, drugsverslaafden en ex-gedetineerden. Dat uw vrede ín hun leven mag doorbreken. dat er mensen zijn die van hen houden.

God, onze God, wij bidden u verhoor ons

Wij bidden verder om moed voor moeders die hun kinderen in barre omstandigheden baren, om hoop voor de vele vluchtelingen, vaak nog zo jong en kwetsbaar, dat ze zorgzame en geduldige mensen ontmoeten, die met hen aan een nieuws toekomst bouwen

God, onze God, wij bidden u verhoor ons

Ons gebed is ook voor mantelzorgers die dag in dag uit voor de ander klaarstaan. We bidden voor hen die in mensen in nood hun zuster en broeder herkennen, dat zij waardering ondervinden en ruimte krijgen om op adem te komen.

God, onze God, wij bidden u verhoor ons
We bidden verder dat onze broeders en zusters volop mogen genieten van het leven en het licht, voor mensen van goede wil en met sen heldere blik, voor mensen die overzicht hebben en met wijsheid weten te handelen, dat zij het goede blijven zien en blijven doen, dat ze vol vreugde volharden in de taken waar ze voor staan.

God, onze God, wij bidden u verhoor ons

God, Eeuwige, verhoor ons gebed. Wees een lamp voor onze voet  en een licht op ons pad. Wees met ons in deze veertigdagentijd en in al onze levensdagen.

Mei 2020 Zandvoort

God, Eeuwige, het coronavirus heeft ons hele sociale leven in zijn greep. Mensen uit een gezin mogen elkaar nog aanraken, maar vrienden, familie en kennissen moeten afstand houden. Wilt u ons helpen toch verbinding te blijven voelen. Dan moet het maar via telefoon, beeldbellen, appen of Facebook. Helpt u ons wegen te vinden om elkaar te vertellen dat we bij elkaar horen, als familie en vrienden, en als kerken, dorpsbewoners en landgenoten.

Wij bidden verder voor allen die in Jezus en in u geloven en uw Weg willen bewandelen, de Weg van naastenliefde en barmhartigheid. Dat we ook in deze moeilijke coronatijd tochtgenoten kunnen zijn in goede en kwade dagen en uw bescherming mogen voelen als een mantel om ons heen… En bidden we daarbij ook voor onze zieke medemens in de het ziekenhuis of thuis.

Wij vragen verder uw zegen over onze vaste bezoekster Bernardine uit Aerdenhout, die ons onlangs is ontvallen. Wij bidden voor haar, maar ook voor haar familie, kinderen en kleinkinderen die oma en overgrootmoeder moeten missen. We bidden verder voor de familie van ons werkgroepslid Kristin uit Zandvoort, al wat langer geleden overleden en nu bij u. Althans dat mogen we geloven. En tenslotte voor vaste bezoekster Amanda. Wij gunnen deze mensen dat ze het goed hebben in uw en onze hemel met de mensen waar ze om geven.

We zijn nog veel meer mensen voor wie we willen bidden. Allereerst een vrouw die onlangs thuis is overleden. Ze wilde niet naar een hospice omdat ze daar niet slecht genoeg voor was. Haar vergevorderde longziekte won het van haar optimisme. Dat zij mag rusten in vrede. Tenslotte vragen we nog gebed voor een vrouw die vorige week naar een hospice is gegaan. Door een nare ziekte weet ze dat het leven ophoudt. Ze is dapper maar weet dat ze gaat sterven. We bidden dat ze niet veel hoeft te lijden.

Levende God, we keggen U onze gebeden voor. Want we vertrouwen erop dat er bij U verhoring is. dat het ons goed mag gaan met Uw zegen. De komende weken en maanden, totdat wij elkaar als bezoekers van de Taizé-diensten weer live mogen ontmoeten in september. Wil met ons meewandelen op onze tocht door het leven, ons helpen verstandig om te gaan als de overheid de teugels van de lockdown laat vieren, zodat we niet met een tweede coronagolf hoeven om te gaan. Dank u dat u ons wilt helpen.

Mei 2018 Zandvoort

Barmhartige God, U wilt ons nabij zijn in tijden van voor en tegenspoed. Tot U bidden wij voor mensen die gebukt gaan onder ondraaglijk lijden; om warme menselijke nabijheid, om uw goddelijke ontferming…

Daarnaast bidden wij voor mensen die rusteloos plezier en vermaak zoeken’, om verdieping en bezinning, om uw wijsheid in hun hart…

Wij bidden verder voor allen die in Christus geloven en Hem willen volgen. Om tochtgenoten in goede en kwade dagen, om uw bescherming als een mantel om hen heen… En daarbij bidden we ook voor onze zieke medemensen onder vrienden, kennissen en collega’s.

Levende God, aan U leggen we onze gebeden voor, want bij U is verhoring. Wil met ons meegaan en ons licht zijn in deze wereld, vandaag en alle dagen. Amen.

Oktober 2017 Zandvoort

We vragen in deze voorbeden uw zegen over de onrust in de wereld, in de VS, in Noord- en Zuid-Korea maar ook in Spanje waar het van groot belang is, dat men het hoofd koel houdt. Breng wijsheid in de harten van de regeringsleiders en in de diplomaten van de Verenigde Naties, de Europese Unie en de NAVO om elkaar te vinden in een eendrachtig streven naar vrede en voorspoed.

Wij bidden ook voor de leiders van de kerken, rooms-katholiek en protestant, dat ze goed mogen luisteren naar hun parochianen en gemeenteleden, niet voor de troepen uit lopen en geduld hebben met de groepsprocessen in de kerk, uw en onze kerk, waar onze broeder en uw zoon Jezus zo’n belangrijke plaats inneemt.

Tenslotte vragen we uw zegen over alle mensen hier en in onze gemeenschappen. We weten van diverse sterfgevallen en stil verdriet en van de ziekte van een van onze moeders. Dat ze zich snel weer wat beter mag voelen. Maar niet onze wil maar Uw wil geschiedde. En uitdrukkelijk vragen we ook zegen over de mensen die uw hulp meer dan ooit kunnen gebruiken omdat ze ziek of eenzaam zijn of een richting zoeken in moeilijke verhoudingen met de mensen om hen heen.

In stilte bidden we voor onze eigen intenties. Wie dat wil mag een kaarsje aansteken om een persoon op een situatie in het licht te zetten.

Juli 2017 Zandvoort

Laten wij nu onze voorbeden uitspreken. God, Eeuwige, U die ons door het Woord van Jezus aanspoort en bemoedigt, wij bidden vandaag voor mensen die het evangelie serieus nemen, dat ze van daaruit dienstbaar kunnen zijn. Wij bidden voor alle mensen die het algemeen belang willen dienen, dat zij erin slagen toegewijd en bevlogen te blijven.

Laat ons zingend bidden. (Gospody A: http://bit.ly/2tTnHkq)

Wij bidden voor alle mensen die onvermoeibaar streven naar het goede, voor heb die ervoor kiezen om Jezus te volgen, en zijn weg van liefde en barmhartigheid gaan, dat er steeds voldoende mensen die zich met hen verbonden voelen.

Laat ons zingend bidden.

Wij bidden voor de mensen binnen en buiten onze gemeenschap, van wie het leven ernstig ontregeld is, voor hen die zoeken naar houvast en naar wat het leven betekenis geeft. Wij bidden ook voor hen die behoefte hebben aan iemand die ze bemoedigt en dat zij niet teleurgesteld raken als die bemoediging nog even uitblijftt.

Laat ons zingend bidden.

Wij bidden ook met heel ons hart voor de mensen onder ons die ziek zijn naar lichaam of geest, voor mensen die geen hoop meer hebben op genezing en die soms moeten leven met de dood voor ogen. Dat zij kunnen blijven vertrouwen op u. Dat u steeds als een moeddervogel onder hen zal vliegen en er altijd voor ze zal zijn.

Laat ons zingend bidden.

Barmhartige God, laat ons voelen dat wij vanuit Uw genade leven. Bemoedig ons met Uw Woord en help ons leven vanuit het evangelie, vanuit Uw Blijde Boodschap.

En wie dat wil, mag nu in stilte of hardop een een gebed uitspreken en een kaarsje aansteken voor een persoonlijke intentie.

Oktober 2015 Zandvoort

God, Eeuwige, de wereld lijkt behoorlijk in de war. De grootmachten vinden het moeilijk om met elkaar de problemen in het Midden-Oosten het hoofd te bieden. Turkije, Islamitische Staat, Syrië, men lijkt elkaar het licht in de ogen niet te gunnen. Toch mogen we u bidden om wijsheid voor alle mensen in die regio; de leiders, de slachtoffers en de mensen die zich met hun houding geen raad weten.

Door de oorlog in het Midden Oosten maar ook door de conflicten in Afrika, blijven de vluchtelingen hun toevlucht zoeken in Europa. Families doneren hun laatste spaarcenten om jonge mensen naar Europa te sturen. Maar ook ouderen en zeer ouderen – laatst nog een van 110 uit Afghanistan – zoeken hier een veilig heenkomen. Help ons de barmhartigheid en naastenliefde op te brengen, die Jezus ons voorleefde.

Bidden we ook voor de mensen in onze onmiddellijke omgeving, die het niet gemakkelijk hebben. Een jongen van 13 die erg last heeft van pesten op school en niet met geweld wil antwoorden. Hij is bang voor zijn eigen kracht als hij de beheersing verliest. We bidden verder voor een vrouw met Multiple Sclerose, een vrouw met chronische migraine, een vrouw met hartritmestoornissen en voor meerdere ouders met ernstige aandoeningen.

Bidden wij ook voor onze eigen persoonlijke intenties, in stilte of hardop. Wie dat wil, mag daar een kaarsje voor aansteken.

September 2015 Zandvoort

God, Eeuwige, het moet met uw helikopterblik wel een chaos lijken op onze planeet. Al die vluchtelingenstromingen en inzoomend, een dood kind in de branding dat de hele wereld vertelt dat we dwaas bezig zijn in Uw ogen en dat we elkaar juist moeten helpen als we oorlogsgebieden ontvluchten. Help ons het licht te zien en als Europese gemeenschap de goede acties te ondernemen.

Laat ons zingend bidden.

De stroom vluchtelingen overal ter wereld lijkt eindeloos en dit jaar alweer 2300 verdronken mensen op de Middellandse Zee. We bidden dat de overlevenden een veilig heenkomen mogen vinden, hun trauma’s een plek mogen geven en de moed niet verliezen.

Laat ons zingend bidden

Ook bidden wij voor de mensen die de vluchtelingen overal in Europa proberen op te vangen. Soms staat ook hun leven op de kop. Denk aan reddingswerkers en de inwoners van de eerste landen van aankomst. Mogen zij de kracht vinden om door te gaan met het goede.

Laat ons zingend bidden

God, we bidden u ook voor onszelf zoals we hier bijeen zijn, voor allen, van hoog tot laag, die samen uw kerk vormen. Laat ons niet in de steek en maak dat we elkaar in Jezus’ naam altijd ‘brood ten leven’ blijven aanreiken.

Laat ons zingen bidden

Voor alle intenties die ons zijn aangereikt bidden wij:

-Voor een vrouw die wacht op een longtransplantatie. Dat er op tijd passende longen mogen komen.

-Voor een geslaagde borstoperatie van een van onze moeders

-Voor een moeder van een van ons die er slecht aan toe is en hulp nodig heeft

-Voor een kleindochter die in korte tijd zowel haar moeder als haar oma heeft verloren

-Voor een Zandvoorter die ons pas is ontvallen en die spijt had van veel dingen. Geef hem en zijn nabestaanden vrede.

Bidden wij ook voor onze eigen persoonlijke intenties, in stilte of hardop. Wie dat wil, mag daar een kaarsje voor aansteken.

Mei 2015 Zandvoort

God, Eeuwige, als we horen van de aardbevingen in Nepal en de duizenden slachtoffers, ervaren sommigen van ons dit als een aanslag op ons geloof. Andere geloven niet dat U daar de hand in heeft en bedenken andere oorzaken.  Niettemin willen we bidden voor al die mensen die om zijn gekomen of dakloos zijn geraakt. Of reddeloos zijn gevangen omdat door het wegvallen van toe- en afvoerwegen hun plek niet meer bereikt kan worden en helikopters er niet kunnen komen.

We vieren 12 mei 2015 de honderdste geboortedag van Frère Roger, de oprichter van Taizé. Dank u, Eeuwige, voor deze man en voor wat hij voor ons heeft betekend. Dank u ook voor alle mensen die hem 75 jaar geleden hebben geholpen Taizé als plek van samenkomst en oecumene te benoemen. En dat wij nu na zoveel jaren nog steeds worden geïnspireerd door deze man en zijn oecumenische beweging.

We bidden vandaag voor alle mensen, die het moeilijk hebben. Voor een plaatsgenote, die ons na een lang ziekbed heeft moeten verlaten, voor haar dochter en kleindochter, die erg verdrietig zijn en voor alle andere mensen in onze plaatselijke gemeenschap en in de regio die een familielid of vriend hebben moeten overgeven aan het eeuwige leven. En laten we tenslotte bidden voor elkaar dat we elkaar helpen en steunen om ons ultieme doel te bereiken, in harmonie leven met elkaar en God in het Koninkrijk van de Vrede.

Februari 2015 Zandvoort

Eeuwige, de hele wereld is ontzet door de jongste executie door IS oftewel Islamitische Staat. Niet alleen vanuit het Westen maar ook vanuit de islamitische wereld is met ontzetting gereageerd. Jordanië heeft vervolgens besloten tot twee onthoofdingen; van een Iraakse gevangene en van een lid van Al Queda. Het Jordaanse volk ziet door wraakgevoelens niet dat die onthoofdingen een weg naar vergeving voorlopig onmogelijk maken. Wilt u binnen het Midden-Oosten maar ook in het Westen politici inspireren om een uitweg te vinden uit deze spiraal van geweld?

Ook ten aanzien van Oekraïne wil het nog niet lukken om vrede te krijgen. Vandaag zijn de Duitse Angela Merkel en de Franse François Hollande naar de Russische president Poetin afgereisd. God, Eeuwige, help deze bestuurders om met elkaar een doorbraak te forceren, zodat in Oekraïne de man in de straat weer enigszins in vrede kan leven. Hier in Nederland profiteren we al weer bijna 70 jaar van de vrede in ons deel van Europa. Help de hoofdrolspelers in het Oekraïense conflict elkaar te verstaan zodat de gewone mens in die contreien ook weer hoop mag koesteren op een beetje normaal leven. Laat ons bidden.

We bidden vandaag ook voor de politici en anderen die ons land, onze provincies, onze gemeenten en onze geloofsgemeenschappen besturen. Geef hen inzicht en doorzicht om bij lastige, ingewikkelde zaken de goede weg naar elkaar te vinden.  Dat we als erfgenamen van onze ouders en voorouders ook goede erflaters worden richting de mensen die na ons leven en hun leiders, die dan de dienst weer gaan uitmaken. Laat ons bidden.

Ons gebed is verder gevraagd voor de student die tijdens het NOS-Journaal mensen met een pistool heeft bedreigd. Dat deze jongeman zijn psychotische episode te boven mag komen, zijn studie uiteindelijk kan vervolgen en dat hij op termijn zijn plek in de maatschappij mag innemen. Dit vanwege de angst dat hij de rest van zijn leven wordt afgerekend op zijn bedreiging van het NOS-personeel. Misschien is deze oproep ook voor ons bedoeld omdat we als doorsnee mens soms zeggen: ‘Eens een dief, altijd een dief’ en niet kijken of iemand zijn leven heeft gebeterd. Laat ons bidden.

Wij vragen U, God en Eeuwige, om een voorspoedig herstel voor twee trouwe mensen uit onze gemeenschap en voor hun dierbaren. Zij hebben uw steun nodig in een moeilijke periode. Tenslotte vragen we U ook om steun voor een aantal mensen in onze gemeenschap die niet goed in hun vel zitten door fysiek en psychisch ongemak. Help ze U steeds weer te zoeken en te vinden en wie weet kunnen we daar, zoals we hier bij elkaar zijn, een steentje aan bijdragen door tegen mensen iets vriendelijks te zeggen of een goede daad te verrichten. Laat ons bidden.

Januari 2015 Zandvoort

God, Eeuwige, onze Alpha en Omega, u die we altijd in de stilte kunnen vragen om hulp, om raad, maar ook kunnen bedanken voor het feit dat we elke maand elkaar weer mogen bemoedigen. Die dankbaarheid wilden we vandaag een plaatsje geven in onze voorbeden. Vooral ook om u te bedanken voor alle vrijwilligers in onze gemeenschap die steeds weer klaar staan: voor de enkeling maar ook voor groepen mensen die het minder hebben getroffen.

Iedereen heeft geschokt gereageerd  op de moordaanslag in Parijs op de redactie van een satirisch weekblad. Hoe boos je ook bent over opvattingen en spotprenten, in het vrije westen vinden we allemaal dat niemand het recht heeft het leven van een ander te nemen. We bidden voor de nabestaanden, maar ook voor onszelf als samenleving, in Frankrijk, maar ook in Nederland waar we immers ook te maken hebben gehad met de moorden op Theo van Gogh en Pim Fortuin. Extremisten zijn het niet eens met onze democratisch afgesproken vrijheid van meningsuiting. God, Eeuwige, geef dat we wijs omgaan met de gevolgen van de aanslag en moslims niet over een kam scheren.

We vragen verder gebed voor de slachtoffers, zowel mens als dier, van het vuurwerk tijdens de afgelopen jaarwisseling. We bidden voor sociaal zwakkeren die in onzekerheid leven over zorg, hulp en inkomen, voor mantelzorgers van mensen met dementie en voor een man bij wie een hersentumor is geconstateerd. Ons gebed is verder gevraagd voor ‘een dochter wiens vader onlangs is overleden’,  een vriendin bij wie een levensbedreigende ziekte is teruggekomen, een Zandvoorter die het moeilijk heeft met zijn ziekte en een man die vastzit in zijn verleden. Dat hij mag leren om hier los van te komen om zijn leven weer op te pakken.

We bidden tenslotte voor iedereen in onze gemeenschappen die hunkert naar uw vrede, of hij of zij nu protestants of katholiek is, baptist, vrijzinnig hervormd of remonstrants. We zijn allemaal zusters en broeders van elkaar en kinderen van u, Eeuwige. Dank u dat u ons wilt helpen onszelf te helpen en dat u af en toe iemand op ons pad stuurt voor een extra duwtje in de rug. Help ons uw hand daarin te zien.

Juli 2014 Zandvoort

Eeuwige, u heeft ons via Jezus in het Mattheus-evangelie beloofd: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in Mijn Naam samen zijn, ben ik in hun midden.

Reden waarom we vandaag eensgezind aan u vragen om inkeer en wijsheid, dat we uitvinden en helder krijgen wat onze plaats is in deze wereld. Die betere wereld begint immers bij ons zelf. Geef ons inzicht hoe we samen met uw hulp kunnen werken aan betere relaties, dat we begrijpen dat geloven en liefhebben werkwoorden zijn en we elkaar en u nodig hebben om goede rentmeesters te zijn voor de generaties na ons.

We zijn hier vandaag voor de laatste dienst van dit seizoen. We hebben vanaf de eerste Taizé-dienst in 2007 geprobeerd een plek te zijn, waar protestanten, katholieken en anderen, die zich geïnspireerd weten door Jezus, zich thuis voelen. Wars van dogma en leerstelligheid proberen we via het samen bidden, zingen en stil zijn u in ons hart te voelen. Help ons uw boodschap te voelen en uit te dragen.

We hebben veel verzoeken om voorbeden gekregen voor Zandvoorters en anderen, met wie we ons verbonden voelen. We bidden onder anderen voor een Zandvoortse die veel betekent voor anderen in onze gemeenschap. Dat ze weer gauw beter mag worden. Iemand vraagt ook gebed voor een nicht met een terminale ziekte. Wij weten uiteraard niet hoe u haar kunt bijstaan, maar we vragen wel dat u haar helpt met deze moeilijke situatie om te gaan.

Andere vragen om voorbeden betreffen een oom, een nicht en vrienden in rouw na enkele sterfgevallen, een zieke moeder en een demente vader, geestelijke bijstand voor twee ouderparen met kinderen met ernstige gedragsstoornissen, een vriendin met pijnlijke ingewanden die onderzoek na onderzoek moet ondergaan en een veilige terugkeer van vakantie. Tenslotte vragen we om een sportieve wedstrijd morgen tegen Costa Rica, waarbij het beste voetbalteam moge winnen.

Mei 2014 Zandvoort

God, help ons en blaas het vuur van uw liefde in ons aan opdat alles nieuw wordt: de wereld, wijzelf en allen voor wie wij vandaag tot u bidden. Dat vragen wij u op voorspraak van Jezus, Uw Zoon, die vandaag in de lezing voor sommigen van ons best moeilijke woorden heeft gesproken. Help ons te begrijpen wat hij ons wil zeggen.

God, door de overwinning van Jezus op het lijden aan het kruis wijst u alle mensen de poorten van het koninkrijk. Dat we weten dat U ons steeds weer wilt helpen opveren. En help ons ontvankelijk te zijn voor elkaar en om een elkaar : leid ons binnen in uw vrede.

God, Eeuwige, vervul ons met Uw Geest zodat we met uw steun in de rug steeds opnieuw zullen proberen van de aarde een hemel maken door van haar te houden als van onszelf. Dit in navolging van Jezus, voor ons een voorbeeld hoe we met Uw en onze schepping om kunnen gaan.

We bidden ook voor elkaar en voor onze politieke leiders, de leidinggevenden op ons werk, binnen de gemeenschap waarin we wonen en voor de broeders en zusters in onze onmiddellijke nabijheid. Dat ze allen tot hun recht mogen komen en elkaar en ons het licht in de ogen gunnen.

April 2014 Zandvoort

God, we hebben vandaag in uw Woord kunnen horen dat u ons steeds weer tot leven wil roepen. We weten dat door uw Wóórd, maar vóelen we het ook altijd? Blijf bij ons, God, en inspireer ons voor elkaar echte medemensen te zijn.

God, soms is het donker in ons leven, speciaal als we ons niet zo goed voelen en onze gezondheid te wensen over laat. Herinner ons er aan dat we altijd bij u aan kunnen kloppen. Dan leggen we ons leven andermaal in uw handen. Die open handen waarin alle namen van uw kinderen geschreven staan.

We vragen u: help ons uw schepping te bewaren en te koesteren voor zover dat in ons vermogen ligt. Maak ons rentmeesters voor aarde, zee, binnenwater en lucht, die wij straks weer doorgeven aan onze jongere mensen. Help ons liefdevol om te gaan met de wereld en alle levende wezens, die u aan ons heeft toevertrouwd.

We bidden voor de moeder van een gezin hier op het dorp, van wie de gezondheid van de ene dag op de andere opeens heel slecht is geworden. Dat haar kinderen haar nabij kunnen zijn en haar kracht kunnen geven in deze moeilijke dagen voor Pasen. Ons gebed is ook gevraagd voor een andere moeder die komende woensdag een ingrijpende operatie moet ondergaan. Dat de operatie goed mag verlopen en dat haar herstel voorspoedig mag zijn.

Tenslotte, bewaar ons voor elkaar, voor onze broeders en zusters, onze vrienden, voor hen, die van ons houden, voor onze kinderen, voor wie op ons rekenen. Bewaar ons ook in de nacht, hoor ons bidden voor onszelf, voor allen die voor óns bidden en hoor ons bidden voor hen voor wie niemand bidt.

Maart 2014 Zandvoort

God, de voorbereiding op Pasen is begonnen. De tijd die ons oproept ons bewust te worden van de houding van Jezus, die bereid was te lijden voor zijn gedachtegoed, voor zijn medemens. We weten ons hierdoor geïnspireerd. Help ons te kiezen voor een sober leven, dat niet ver­spilt en niet afdankt. Help ons het hart te oefe­nen voor het essen­tiële en het delen, zoals paus Franciscus ons afgelopen woensdag nog voorhield in Rome.

We weten allemaal dat geven moeilijk is. Het geven van een aalmoes helpt ons onbaatzuchtigheid te voelen, we maken ons vrij van de obsessie om din­gen te hebben. Vrij van de angst te ver­liezen wat we hebben. God roept ons steeds weer op, vooral in de aanloop naar Pasen om ons te keren naar het Koninkrijk van de Vrede, we worden wakker geschud door het lijdensverhaal. Help ons wakker te worden uit onze verdoving en help ons dat Koninkrijk met onze daden en ons mededogen te bewerkstelligen.

We bidden voor de wereld, dat grootmachten en hun leiders elkaar beter leren verstaan ondanks culturele verschillen en economische belangen. Dat ze hun helikopterblik verfijnen en voorkomen dat in Oekraïne net als in Syrië de vlam in de pan slaat. Talloze mensen worden dan immers het slachtoffer van de onmacht van enkelen om met wat geven en nemen compromissen te sluiten waarbij het gezicht nog enigszins kan worden gered.

Wij bidden vandaag ook voor vele zieke mensen, binnen en buiten onze gemeenschap. Voor een 52 jarige vrouw met eierstokkanker, voor een even oude man die vandaag aan een tumor in zijn hoofd is geopereerd, voor een 30 jarige vrouw met uitgezaaide huidkanker, voor een vriendin met ernstige vaatproblemen en een kennis met een ziekte aan haar ogen. Verder voor de moeder van een van ons, die binnenkort geopereerd moet worden. Dat de uitslag van een recente scan goed is en dat de verdere behandeling voorspoedig mag verlopen.

Er zijn ook naasten, die ons ontvallen zijn. Soms al wat ouder, soms op jongere leeftijd. Een al wat oudere schoonmoeder is onlangs overleden. We bidden om troost voor de nabestaanden. Tenslotte is ons gebed gevraagd voor de stiefvader van een neefje. De man was 39 en is plotseling overleden. Hij laat twee kinderen na van 7 en 4 jaar. Laten we ook voor de achterblijvenden bidden en voor allen die ons dierbaar zijn.

Februari 2014 Zandvoort

Eeuwige, God van ons hart, we leggen onze voorbeden bij u neer. Onder meer voor de Olympische Spelen die enkele uren geleden officieel zijn geopend. We bidden dat het mooie sportieve ontmoetingen worden in de geest van de antieke Griekse Spelen en dat ze tot verbroedering leiden en niet door terroristen worden misbruikt.  We bidden echter ook dat de Russen iets doen met de wereldwijde weerstand die de anti-homowetgeving heeft opgeroepen. En vooral ook dat het potenrammen in dit land ophoudt en dat ook in Rusland mensen elkaars geaardheid respecteren.

God, vandaag werd bekend dat afgelopen jaar meer dan tien miljoen verkeersovertredingen zijn geconstateerd. Vooral het aantal snelheidsovertredingen is fors gestegen naar ruim 8,4 miljoen. Tegelijk weten we ook dat het aantal ouderen dat gewond raakt of overlijdt na een verkeersongeluk eveneens flink is gestegen is 16,5 procent. Help ons alert te zijn op onze snelheid en heer of dame in het verkeer te zijn.

We bidden verder voor onze kerken in Zandvoort, voor parochianen en gemeenteleden maar ook voor plaatsgenoten die buiten Zandvoort kerken. Dat we elkaar steeds goed verstaan. Dat we elkaar en onze voorgangers helpen goed zicht te hebben op de geestelijke noden, niet alleen die overduidelijk aan de oppervlakte zichtbaar zijn maar ook die welke pas duidelijk worden bij wat meer attentie voor de enkeling. Er is veel eenzaamheid in ons mooie dorp, hoorden we onlangs van een zorgprofessional. Help ons meer naar elkaar om te zien, ook naar dorpsgenoten met weinig contacten, hen te laten merken dat ze er ook bij horen.

We bidden hebben verder voor een tante, die stervende is, voor de partner van een neef die ernstig ziek is, een zieke moeder met vaatproblemen en een jonge vrouw met eierstokkanker. We bidden ook voor familie en vrienden van een 55-jarige dorpsgenote, die onverwachts is overleden, voor een zus met depressieve klachten en voor twee mensen die onlangs met roken zijn gestopt. Dat zij hun strijd tegen de nicotine mogen volhouden.

Januari 2014 Zandvoort

God, wij bidden vandaag voor alle mensen, dat we elkaar leren verstaan en ons gemeenschappelijk doel op het spoor komen: Een gemeenschap waar iedereen er zijn mag, met zijn talenten en zijn gebrek, met zijn positieve en minder positieve eigenschappen.

Wij bidden voor de aarde, die ons op zich genoeg voedsel kan geven voor iedereen, dat we zuinig zijn op haar zijn en goede rentmeesters zijn, zodat we uw erfenis rijker door kunnen geven aan onze kinderen en kleinkinderen.

Wij bidden voor elkaar en voor de mensen die ziek of soms zelfs ongeneeslijk ziek zijn. Voor mensen die geen thuis meer hebben of honger moeten lijden en voor hen die slachtoffer zijn van oorlog, van verdrukking en geweld.

Dan is gebed gevraagd voor een flink aantal mensen in onze gemeenschap in Zandvoort en onmiddellijke omgeving. Voor de nabestaanden van een jonge vrouw die begin deze week is overleden aan een ongeneeslijke ziekte. Voor een stel dat midden in een relatiecrisis zit, voor een vriendin met te weinig zelfvertrouwen en voor de vuurwerkslachtoffers onder mensen en dieren.

We bidden voorts voor een oude schoonmoeder, dat ze rustig mag inslapen en niet al te veel meer hoeft te lijden. En tenslotte is er gebed gevraagd voor een gezin, bij wie een pasgeboren baby een ernstige ziekte blijkt te hebben waardoor ze waarschijnlijk niet oud zal worden. God, help ouders, grootouders en andere familieleden om het leven dat haar nog wél is gegund – vele jaren zullen het niet zijn – zo blijmoedig mogelijk te leven.

November 2013

Hoogwoud (provinciale dienst 17 november)

Eeuwige, oneindige Bron van Rust, Wij willen vandaag bidden voor mensen, die gebukt gaan onder een schuldgevoel: Een schuldgevoel over wat ze gedaan hebben of nagelaten hebben. Een schuldgevoel over een verbroken relatie of ruzie. Geef hen moed en rust om die schuldgevoelens los te laten.
Zo bidden wij: Kyrie

Eeuwige, oneindige Bron van Rust, Wij willen vandaag bidden voor mensen, die leven in oorlogsgebieden, die leven op plekken vol onrecht, waar de angst regeert. Die gewoonweg geen plek hebben om uit te rusten. Geef hen een veilig plek om uit te rusten.
Zo bidden wij: Kyrie

Eeuwige, oneindige Bron van Rust, Wij willen vandaag bidden voor mensen, die piekeren, die negatief denken over zichzelf en de ander. Die gevangen zitten in een maalstroom van negatieve gedachten. Help hen om hun gedachteleven tot rust te laten komen.
Zo bidden wij: Kyrie

Eeuwige, oneindige Bron van Rust, Wij willen vandaag bidden voor mensen, die alsmaar op zoek zijn naar innerlijke rust. De zoekers en shoppers, die soms veel geld uitgeven om rust te vinden. Laat hen een veilige plek vinden om tot zichzelf te komen, om innerlijk tot rust te komen.
Zo bidden wij: Kyrie

Eeuwige, oneindige Bron van Rust, Wij willen bidden voor mensen die geleefd worden door hun iPhone en iPad die constant het gevoel hebben om bereikbaar te moeten zijn, die zich gestrest en opgejaagd voelen door hun omgeving. Geef hen moed om voor zichzelf te kiezen.
Zo bidden wij: Kyrie

Eeuwige, oneindige Bron van Rust, Wij willen bidden voor onszelf, dat wij onze schaduwkant onder ogen durven zien. Die kant van agressie, boosheid en angst. Van gekwetstheid en niet gezien worden. Geef ons wijsheid en moed om daarmee aan het werk te gaan. Zodat wij steeds meer beelddrager van Jou worden.
Zo bidden wij: Kyrie

September 2013 Zandvoort

God, Eeuwige, vandaag hebben we kunnen horen dat we als doorgaans vreedzaam land ons weer in oorlogsgebied gaan begeven. We sturen soldaten in VN-dienst naar het Afrikaanse Mali. Het gaat om een vreedzame missie van 380 militairen. De eerste lichting reist volgende maand al af naar Afrika. We bidden voor hen, dat ze weer veilig thuis komen.

Laten we ook bidden voor de verhoudingen in de wereld maar ook in Nederland. De onthullingen over het Amerikaanse afluisterschandaal heeft ons internationaal wantrouwiger gemaakt dan we al waren. Dat is niet de manier om samen verantwoordelijkheid te dragen voor uw en onze wereld. Help ons in de kleine wereld om ons heen het vertrouwen in elkaar te stimuleren en te koesteren. We mogen best kritisch zijn maar wereldvrede zonder een begin van vertrouwen is gedoemd te mislukken

Ons gebed is gevraagd voor mensen in onze gemeenschap die het moeilijk hebben, met hun ziekte, met hun relatie, met hun kinderen, met hun werk. Dat allen zich gesterkt voelen door uw boodschap in de Bergrede die we zojuist hebben gehoord. Help ons ook elkaar te erkennen en herkennen als uw kinderen. Dat we meer gemeen hebben dan we van elkaar verschillen. En elkaar helpen stapjes te zetten riching het Koninkrijk waarvoor uw zoon en onze broeder zelfs zijn leven voor wilde geven.

We bidden verder nog voor een peettante die vandaag is overleden. Dat God haar gastvrij opneemt. En verder mogen we nu een moment de tijd nemen voor onze eigen intenties. Dat mag in stilte maar wie iets hardop wil bidden, voel je vrij dat te doen.

Juni 2013, Zandvoort

We bidden om creativiteit en passie, dat ieder van ons zijn of haar talent ontdekt en inzet om deze wereld om te vormen tot Gods Koninkrijk.

We bidden verder voor wie richtingloos zijn en niet weten wat te doen met hun leven. Laten we bidden om inzicht, wijsheid en de moed om te kiezen.

We bidden verder om kracht en hoop voor wie in tegenslag, verdriet of onmacht vast zijn komen te zitten. Dat ze bevrijding voelen en Geestkracht.

We bidden ook voor iemand die nog maar een paar dagen geleden haar man heeft verloren na een hersenbloeding. We bidden voor een behouden aankomst van de man bij u, God, en veel kracht en aanvaarding voor de achtergebleven echtgenote. Verder is gebed gevraagd voor een tante die nu op de helft is van een serie bestralingen, voor de mensen aan de grote rivieren in Duitsland waar overstromingsproblemen het dagelijks leven in de war brengen zijn en voor twee kinderen die vandaag ernstig gewond zijn geraakt na een aanvaring door een speedboat in West-Friesland. Tenslotte is nog gebed gevraagd voor een echtpaar met twee jonge, chronisch zieke, kinderen.

God, Eeuwige, vervul ons met Uw Geest zodat we met uw steun in de rug steeds opnieuw zullen proberen van de aarde een hemel maken door van haar te houden als van onszelf. Dit in navolging van Jezus, voor ons een lichtend voorbeeld hoe we met Uw en onze schepping om kunnen gaan.

Mei 2013, Zandvoort

God, wij bidden, zoals we hier bij elkaar zijn, vandaag speciaal voor vrede in de wereld, dat landen en grootmachten leren verdraagzamer te worden en elkaars positieve kanten te zien in plaats van steeds maar weer  tegenstellingen te benadrukken. We beseffen dat we dat ook in het klein moeten doen ten opzichte van elkaar. Wilt u ons daarbij helpen ons uw Geest sturen?

We bidden dat geloven elkaar respecteren en niet verketteren, vooral de aanhangers van de christelijke kerken. In Taizé heeft men de oecumene steeds voor willen leven. Help ons datzelfde respect uit te stralen zoals we hier bij elkaar zijn als protestanten, katholieken, baptisten, vrijzinnig hervormden, leden van de Nederlandse Protestantenbond en alle andere geloofsgemeenschappen die in Jezus een voorbeeld zien van naastenliefde en barmhartigheid.

We bidden ook om respect en dankbaarheid voor uw Schepping, voor de natuur, de flora en de fauna. Help ons goede rentmeesters te zijn om onze erfgenamen een schone wereld na te laten. Want omdat veel mensen veel dingen goedkoop willen hebben, komt duurzaamheid nog wel eens onder druk te staan. Help ons – consumenten en producenten – in een gezond evenwicht te werken aan onze nalatenschap richting volgende generaties.

Verder is ons gebed gevraagd voor een flink aantal mensen: in de eerste plaats voor onze nieuwe koning Willem-Alexander en zijn koningin Maxima. Dat zij zich gesteund weten door de meerderheid van hun volk, en dat ze in wijsheid boegbeelden mogen zijn voor ons land. Verder bidden we voor twee vrouwen met borstkanker. Help hen beiden Uw hand te voelen en vast te houden.

Ook is gebed gevraagd voor een nicht wiens huwelijk dreigt te stranden en een echtpaar waarvan de man erg ziek is. Verder is ons gevraagd om gebed voor homoseksuele Russen die het moeilijk hebben omdat ze niet voor hun geaardheid uit mogen komen. En er kwam ook een vraag om gebed voor de nabestaanden van een kennis voor wie het leven te zwaar werd en voor een goede vriendin die vandaag is begraven en onlangs plotseling overleed. Een hartelijk vrede en shalom voor haar.

Tenslotte brengen we u nog dank voor het bericht dat de man voor wie we vorige dienst hebben gebeden na een hersenbloeding, nu weer met kleine stapjes vooruit lijkt te gaan.

April 2013, Zandvoort

Wij dragen onze voorbeden op aan u, God. Dat we onze band met u weer wat mogen versterken en met u kunnen delen wat ons bezwaart. We bidden ook vandaag dat mensen en volken met uw hulp elkaar beter leren verstaan. Denk alleen maar aan de relatie tussen Noord-Korea met buurland Zuid-Korea en Amerika en de moeizame dialoog tussen Israeli’s en Palestijnen.

De nieuwe katholieke paus heet Franciscus, geen toevallig gekozen naam. Misschien wil hij met die naam meer aandacht voor melaatsen en andere uitgestotenen in Derde Wereldlanden. Wij bidden u, help ons in de Geest van God te zien wat wij christenen kunnen doen richting hoe we met elkaar omgaan in de wereld. Voor al diegenen die, ook vandaag, omwille van de ziekte waaraan zij lijden door anderen geschuwd worden, veroordeeld, uitgestoten en zo dubbel leed moeten dragen.

We danken U voor allen die zich toegewijd hebben aan de noden van hun medemens: in de Derde Wereld missionarissen, zendelingen, verpleegkundigen, ontwikkelingshelpers, doktoren, maar ook voor onze eigen voorgangers, onze dominees, priesters en andere pastores, dat ze moed en kracht voelen om ons gewone stervelingen een handje te helpen en wat geduld te laten voelen met ons leerproces.

We hebben een verzoek binnengekregen voor gebed voor een plotseling overleden vriend van een van onze vaste bezoekers. Hij dacht zijn kanker overwonnen te hebben maar die kwam helaas weer terug. Ook is gebed gevraagd voor een andere man, een vader van twee jonge kinderen, die onlangs een hersenbloeding kreeg gekregen. Hij is nu halfzijdig verlamd en heeft afasie opgelopen waardoor zijn vermogen om te communiceren is verslechterd. Help hem en zijn gezin met de situatie om te gaan en misschien is er zelfs beterschap mogelijk.

Maart 2013, Zandvoort

God, wij bidden voor de scheidende paus die 28 februari met emeritaat is gegaan. Geef dat hij snel mag herstellen van het kennelijk te zware juk dat hij op zijn schouders meedroeg. We bidden ook voor de nieuwe paus straks, dat hij de de volgelingen van Jezus kan verenigen en een open mind heeft tegenover de oecumene en andere godsdiensten zoals aan het eind van het Tweede Vaticaanse Concilie werd beloofd.

We bidden verder voor de vele brandhaarden in de wereld, waar mensen en volken elkaars rechten op land en vaak ook bodemschatten miskennen. Help de leiders elkaars belangen te zien en zo een begin te maken met een oplossing. Wees ook met de christenen, vooral in het Midden-Oosten. Velen voelen zich gediscrimineerd en buitengesloten door volgelingen van andere godsdiensten.

Wij bidden vandaag ook voor elkaar en voor wat ons bezig houdt of zelfs verwart. Dat we Leiding mogen ervaren van uw Heilige Geest. We bidden verder voor de dochter van een Zandvoorter, die deze week is overleden. In korte tijd is de vrouw als enig kind vader én moeder verloren.

We bidden ook speciaal voor een vrouw, die in ruim een jaar zowel haar dochter als haar man verloren heeft. Dat zij de kracht mag krijgen om haar verdriet een plaats te geven en – met steun van anderen – een vorm kan vinden om haar leven straks weer aan te kunnen.

We bidden nu in stilte voor wat we niet hardop willen of kunnen zeggen. Voor u is immers niets te gek of te raar. Help ons, Heer, om met onszelf en elkaar in het reine te komen. Amen.

Februari 2013, Zandvoort

God, koningin Beatrix heeft afgelopen week haar troonsafstand aangekondigd. Wij bidden dat koning Willem-Alexander een samenbindende figuur zal zijn in voor- maar nadrukkelijk ook in tegenspoed. En dat koningin Maxima hem daarbij mag helpen.

We vragen ook uw zegen over de inspanningen die velen zich getroosten om vrede in het Midden Oosten. Breng wijsheid in de harten van de regeringsleiders en in de diplomaten van de Verenigde Naties, de Europese Unie en de Navo om elkaar te vinden in een eendrachtig streven naar vrede en voorspoed.

Wij bidden ook voor de leiders van de kerken, rooms-katholiek en protestant, dat ze goed mogen luisteren naar hun parochianen en gemeenteleden, niet voor de troepen uit lopen en geduld hebben met de groepsprocessen in de kerk, uw en onze kerk, waar onze broeder en uw zoon Jezus zo’n belangrijke plaats inneemt.

Tenslotte vragen we uw zegen over alle mensen hier en in onze gemeenschappen. We weten van diverse sterfgevallen en stil verdriet over het verlies van een moeder, een schoonzus, een echtgenoot. En uitdrukkelijk vragen we ook zegen over de mensen die uw hulp meer dan ooit kunnen gebruiken omdat ze ziek of eenzaam zijn of een richting zoeken in moeilijke verhoudingen met de mensen om hun heen. Geef ook hen wijsheid en volharding in hun weg om u te zoeken!

Januari 2013, Zandvoort

God, In Syrie en op zoveel andere plaatsen in de wereld hopen velen op een nieuwe wereld en een nieuwe aarde. Wij bidden u, goede God, dat de betrokken leiders hun verantwoordelijkheid zullen beseffen en hun volk weer vrede, gerechtigheid en waardigheid teruggeven.

God, we zijn aan een nieuw jaar begonnen. God, help ons gestalte te geven aan de oecumene van christenen die u willen volgen op de Weg naar eenheid in verscheidenheid. Dat we elkaars hand vasthouden, ook als we elkaar soms niet helemaal begrijpen of aanvoelen.

Eeuwige: Help ons op onze hoede te zijn voor dwaalwegen, die niet bij ons horen en niet goed aanvoelen. Help ons standvastig te zijn in wat we aanvoelen als Uw wil, zodat we kunnen ‘groeien in genade’. De apostel Petrus roept ons daar vandaag toe op.

Verder is ons gebed gevraagd voor de zielenrust van een overleden zus en haar kinderen die hun moeder relatief jong verloren hebben. We bidden ook voor een familielid dat angstig is over de uitslag van een medisch onderzoek. Dat ze kracht krijgt om met haar moeilijke gevoelens om te gaan. En tenslotte bidden we ook nog voor de familie van een goede kennis die vandaag is begraven.

Goede God, help ons en blaas het vuur van uw liefde in ons aan opdat alles nieuw wordt: de wereld, wijzelf en allen voor wie wij vandaag tot u hebben gebeden. Dat vragen wij u op voorspraak van Jezus, Uw Zoon, in wiens voetsporen wij willen treden.